Estatuts
 

Fundació Casa de la Música de les comarques gironines

CAPITOL I.  Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

 

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

 

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.  La fundació es denomina FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DE LES COMARQUES GIRONINES

 

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

 

Article 2. Domicili

 

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Salt, carrer Sant Antoni 1, 17190.

 

Article 3. Àmbit d’actuació 

 

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

 

Article 4. Règim jurídic

 

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

 

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

 

                                   

CAPÍTOL II - Finalitats fundacionals i activitats

 

Article 5. Finalitats fundacionals

 

La Fundació té per objecte el foment de la música, mitjançant la creació, promoció, formació, exhibició, recerca i qualsevol altre mitjà que ho permeti. 

 

La Fundació tindrà com a objectiu, la consecució de les següents finalitats:

 

-          Dotar d’eines als creadors i artistes per donar resposta a totes les expressions musicals.

 

-          Apropar la cultura als joves (oci de qualitat) i fomentar l’aparició de nous públics.

 

-          Afavorir la diversitat cultural enfront la uniformitat que persegueix el mercat.

 

-          Contribuir a l’aflorament i la difusió dels valors positius que la cultura aporta a la societat i als seus individus.

 

-          Enfortir el teixit musical del territori per normalitzar i potenciar la música popular catalana, la música que es fa a Catalunya.

 

-          Afavorir la igualtat d’oportunitats de participació en la vida activa a col·lectius amb risc d’exclusió social.

 

-          Transformar la realitat musical i social d’una ciutat i el seu entorn. Entenent com a tal, la utilització de la música pel foment de les relacions humanes i la integració social, en busca d’una millor cohesió social. 

 

-          Afavorir la formació en totes aquelles disciplines o matèries que donen suport de forma directe o indirecte a la música i les arts escèniques,  en qualsevol de les seves vessants.

 

 

Article 6. Activitats

 

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 

1)        Promou activitats i engega projectes vinculats amb la música.

2)        Formació i educació popular. Formació tècnica, musical i escolar. Entenent com a tal, la formació musical des dels aspectes més basics i tradicionals que habitualment son de transmissió popular fins a les tendències innovadores i trencadores, així com la relació entre ambdós àmbits. Entenent també la Formació musical, en tots aquells camps que la realitat de l’entorn no la cobreix, i formació escolar com a suport a escoles i associacions de mares i pares que necessiten complements formatius en el camp musical. 

 

3)        Programació i coordinació de concerts i maratons musicals.

4)        Suport a nous festivals i iniciatives musicals.

5)        Activitats de dinamització musical:: creació de nous públics i de foment de la cultura de la música en directe.

6)        Activitats de suport al músic i al creador.

7)        Activitats musicals de contingut social i de suport als col·lectius en risc d'exclusió social.  

 

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

 

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats 

 

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. 

 

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

 

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris 

 

Són beneficiaris de la Fundació aquelles persones físiques i jurídiques, públiques o privades que tinguin relació amb els objectius de la Fundació.

 

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, entre les persones i col·lectius que demanin la prestació dels serveis que la Fundació pugui oferir i que acompleixin, segons escaigui en cada cas, els requisits específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

 

CAPÍTOL III - Règim econòmic

 

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

 

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a)         pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;

b)        per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional, 

c)         per tots els procedents de convenis o concerts amb entitats públiques o privades,

d)        per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

 

Article 10. Disposició i deure de reinversió 

 

10.1.    Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real. 

 

10.2.    Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació. 

 

10.3.    En tots casos, el actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s’han de comunicar al protectorat abans d’executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la fundació i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització. 

 

10.4.    Les persones que hagin intervingut en representació de la fundació en un acte d’alienació o gravamen que pugui ésser objecte de publicitat registral n’han de sol.licitar sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o en el registre que escaigui per raó de l’objecte. 

 

10.5.    Les alteracions patrimonials derivades dels actes d’alienació o gravamen han de quedar reflectides en l’inventari de la fundació. La realització d’aquests actes també s’ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals. 

 

10.6.    L’autorització prèvia del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:

 

a) Si el donant ho ha exigit expressament,

b) Si ho estableix una disposició estatutària 

c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics. 

 

 

10.7.    Si, en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol.licitud d’autorització, el protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l’objecte de la sol.licitud es té per autoritzat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol.licitant determinada documentació relativa a la sol.licitud d’autorització. 

 

Article 11. Règim comptable i documental

 

11.1.  La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre.

 

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

 

a)         el balanç de situació,

b)        el compte de resultats,

c)         el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d)        el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i

e)        la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

 

11.4. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

 

11.5. Si la fundació fa inversions financeres temporals en el mercat de valors,  el Patronat ha de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre d'acord amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

 

11.5. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.  

 

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 20 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

Article 12. Recursos anuals 

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a)         les rendes i rendiments produïts per l’actiu,

b)        els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

c)         les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional. 

 

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

 

Article 14. Despeses de funcionament

 

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

 

Article 15. Participació en societats

 

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

 

CAPÍTOL IV.  - Organització i funcionament

 

Article 16. El Patronat 

 

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

 

Article 17. Composició del Patronat i  requisits per ser-ne membre

 

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 8. 

 

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

 

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

 

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec 

 

El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l’article 26.

 

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 5 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

 

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

 

Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

 

Article 19. Gratuïtat 

 

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec. Això no impedeix que els patrons puguin establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació, sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d’ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït. 

 

Article 20. Facultats i delegació de funcions

 

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. 

 

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

 

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes    anuals.

d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen l'autorització o l'aprovació del protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració responsable

i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

 

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 

 

Article 21. Règim de convocatòria

 

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

 

21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

 

21.3.  La reunió s’ha de convocar almenys amb 15 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

 

 

21.4. S’estableix la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

 

Article 22. Càrrecs

 

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a, i un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. 

 

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents: 

 

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 

Article 24. El secretari o secretària

 

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

 

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

 

El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l’assistència d’almenys dos patrons.

 

Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

 

Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

 

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d’acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

 

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

 

Article 26. Majoria qualificada 

 

Serà necessari el vot favorable de majoria simple dels assistents per a l’adopció dels següents acords:

a)         Designació de nous patrons.

b)        Modificació dels estatuts.

c)         La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

d)        Qualsevol altre que així s’estableixi expressament als estatus.

 

Article 27. De les actes 

 

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. 

 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

 

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 

Article 28. Conflicte d’interessos

 

-          Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes en què tingui un conflicte d’interessos amb la Fundació, d’acord amb lo establert a l’article 312-9 del Codi Civil de Catalunya. 

-          Els patrons han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que l’òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a l’òrgan la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació. 

 

 

Article 29. Cessament

 

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

 

 

CAPÍTOL V  Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

 

Article 30. El director o directora general

 

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró. 

 

El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

 

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

 

 

 

CAPÍTOL VI - Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

 

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 

 

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

 

Article 32. Causes de dissolució

 

La Fundació es dissoldrà per les causes que preveu l’article 335-4 del Codi Civil de Catalunya i, en especial, en aquells supòsits en què, a judici del Patronat, no sigui possible acomplir les finalitats per a les quals s’ha constituït. L’acord de dissolució, que serà motivat, s’haurà d’adoptar de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i requerirà l’aprovació del Protectorat. 

 

Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

 

La Fundació es podrà liquidar per mitjà de la realització dels béns de l'entitat o de la cessió global d'actius i passius.

 

A) Liquidació dels actius i passius

 

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. 

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

 

B) Cessió global

 

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha d’adjudicar   a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. 

 

3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2

 

“A l'univers, tot te ritme; tot balla”

Maya Angelou

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.